આજે તારીખ 29જુલાઈ2022 નાં રોજ દેવગઢ બારીયા તાલુકા માં 0 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો

આજે તારીખ 29જુલાઈ2022 નાં રોજ દેવગઢ બારીયા તાલુકા માં 0 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો

તારીખ 29જુલાઈ2022 નાં રોજ સમગ્ર દાહોદ જિલ્લામાં કુલ1443આર ટી પી સી આર ટેસ્ટ 1074અનેરેપિડ ટેસ્ટ369કરવામાં આવ્યા કુલ1443
 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા. તાલુકા અર્બન વિસ્તારમાં રેપિડ ટેસ્ટ માં 0 અને આર ટી પી સી આર ટેસ્ટ 0 તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માં રેપિડ ટેસ્ટમાં 0 અને આર ટી પી સી આર ટેસ્ટ 0 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો. આમ કુલ તાલુકા માં 0 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો
 વાત કરવામાં આવે તો તારીખ 29 07 2022 ના રોજસમગ્ર દાહોદ જિલ્લામાંકોરોનાટેસ્ટ1443કરવામાં આવ્યાહતા જેમાં rt pcr test1074અને rapid test369વામાં આવ્યા હતા આમ કુલ1443 દાહોદ જિલ્લામાંકોરોનાનો ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા6તારીખ 29જુલાઈ2022 નાં રોજ સમગ્ર દાહોદ જિલ્લામાં કુલ1443આર ટી પી સી આર ટેસ્ટ 1074અનેરેપિડ ટેસ્ટ369કરવામાં આવ્યા  કુલ1443
 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા.  તાલુકા અર્બન વિસ્તારમાં રેપિડ ટેસ્ટ માં 0 અને  આર ટી પી સી આર ટેસ્ટ 0 તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માં રેપિડ ટેસ્ટમાં 0 અને આર ટી પી સી આર ટેસ્ટ 0 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો. આમ કુલ  તાલુકા માં 0 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો
 વાત કરવામાં આવે તો તારીખ 29 07 2022 ના રોજસમગ્ર દાહોદ જિલ્લામાંકોરોનાટેસ્ટ1443કરવામાં આવ્યાહતા જેમાં rt pcr test1074અને rapid test369વામાં આવ્યા હતા આમ કુલ1443 દાહોદ જિલ્લામાંકોરોનાનો ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા