ઘરના ભંગારમાંથી પિતાની બેંક પાસબુક મળતાં રાતોરાત કરોડપતિ બની ગયો વ્યક્તિ.