રાજકોટમાં કાર ડ્રાઇવિંગ શીખવતી વખતે વ્યક્તિને આવ્યો હાર્ટ એટેક, ઘટનાસ્થળે જ થયું મોત,પરિવારની મોભ તૂટી ગઈ.

રાજકોટ((Rajkot):રાજ્યમાં આજકાલ હાર્ટ એટેકના બનાવ ખુબ જ સામે આવી રહ્યા છે,રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક હાર્ટ એટેકથી ઘટના સ્થળે જ વડીલ નું મૃત્યુ થવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે.

https://www.vtvgujarati.com/news-details/one-more-person-died-of-heart-attack-in-rajkot#:~:text=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B7%20%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B0%20%E0%AA%A1%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%97%20%E0%AA%B6%E0%AB%80%E0%AA%96%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AB%80%20%E0%AA%B5%E0%AA%96%E0%AA%A4%E0%AB%87%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%20%E0%AA%86%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%8B%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B%20%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%8F%20%E0%AA%8F%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%82%E0%AA%B2%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AA%BE%20%E0%AA%AB%E0%AA%B0%E0%AA%9C%20%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%A4%E0%AA%AC%E0%AB%80%E0%AA%AC%E0%AB%87%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%20%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B.%20%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%20%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%E0%AA%A5%E0%AB%80%20%E0%AA%98%E0%AA%9F%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%B3%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%20%E0%AA%A5%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%9B%E0%AB%87.

https://www.vtvgujarati.com/news-details/one-more-person-died-of-heart-attack-in-rajkot#:~:text=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B7%20%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B0%20%E0%AA%A1%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%97%20%E0%AA%B6%E0%AB%80%E0%AA%96%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AB%80%20%E0%AA%B5%E0%AA%96%E0%AA%A4%E0%AB%87%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%20%E0%AA%86%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%8B%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B%20%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%8F%20%E0%AA%8F%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%82%E0%AA%B2%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AA%BE%20%E0%AA%AB%E0%AA%B0%E0%AA%9C%20%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%A4%E0%AA%AC%E0%AB%80%E0%AA%AC%E0%AB%87%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%20%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B.%20%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%20%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%E0%AA%A5%E0%AB%80%20%E0%AA%98%E0%AA%9F%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%B3%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%20%E0%AA%A5%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%9B%E0%AB%87.

https://www.vtvgujarati.com/news-details/one-more-person-died-of-heart-attack-in-rajkot#:~:text=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B7%20%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B0%20%E0%AA%A1%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%97%20%E0%AA%B6%E0%AB%80%E0%AA%96%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AB%80%20%E0%AA%B5%E0%AA%96%E0%AA%A4%E0%AB%87%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%20%E0%AA%86%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%8B%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B%20%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%8F%20%E0%AA%8F%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%82%E0%AA%B2%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AA%BE%20%E0%AA%AB%E0%AA%B0%E0%AA%9C%20%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%A4%E0%AA%AC%E0%AB%80%E0%AA%AC%E0%AB%87%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%20%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B.%20%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%20%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%E0%AA%A5%E0%AB%80%20%E0%AA%98%E0%AA%9F%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%B3%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%20%E0%AA%A5%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%9B%E0%AB%87.

https://www.vtvgujarati.com/news-details/one-more-person-died-of-heart-attack-in-rajkot#:~:text=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B7%20%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B0%20%E0%AA%A1%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%97%20%E0%AA%B6%E0%AB%80%E0%AA%96%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AB%80%20%E0%AA%B5%E0%AA%96%E0%AA%A4%E0%AB%87%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%20%E0%AA%86%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%8B%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B%20%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%8F%20%E0%AA%8F%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%82%E0%AA%B2%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AA%BE%20%E0%AA%AB%E0%AA%B0%E0%AA%9C%20%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%A4%E0%AA%AC%E0%AB%80%E0%AA%AC%E0%AB%87%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%20%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B.%20%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%20%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%E0%AA%A5%E0%AB%80%20%E0%AA%98%E0%AA%9F%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%B3%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%20%E0%AA%A5%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%9B%E0%AB%87.

https://www.vtvgujarati.com/news-details/one-more-person-died-of-heart-attack-in-rajkot#:~:text=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B7%20%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B0%20%E0%AA%A1%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%97%20%E0%AA%B6%E0%AB%80%E0%AA%96%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AB%80%20%E0%AA%B5%E0%AA%96%E0%AA%A4%E0%AB%87%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%20%E0%AA%86%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%8B%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B%20%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%82%20%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%8F%20%E0%AA%8F%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%82%E0%AA%B2%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%A8%E0%AB%87%20%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AA%BE%20%E0%AA%AB%E0%AA%B0%E0%AA%9C%20%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%A4%E0%AA%AC%E0%AB%80%E0%AA%AC%E0%AB%87%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%20%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%20%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%20%E0%AA%B9%E0%AA%A4%E0%AB%8B.%20%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%20%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AA%BE%20%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%9F%20%E0%AA%8F%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%95%E0%AA%A5%E0%AB%80%20%E0%AA%98%E0%AA%9F%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%B3%E0%AB%87%20%E0%AA%9C%20%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%20%E0%AA%A5%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%82%20%E0%AA%9B%E0%AB%87.